تبلیغات
افسانه گوی شب - سر ما همیشه دعواست

سر ما همیشه دعواست

دوشنبه 8 خرداد 1396 10:10 ب.ظ

??نویـ ـ ـ ـسنده : Samira//-
سر من همیشه دعواست.

سر من یه ادم معمولیِ مهربان،

 که یاد گرفته ام محبت کنم بی‌منت،

 رفیق باشم بی‌توقع و مونس باشم بی‌دلیل.

سرِ من که احساسم را فریاد می زنم،

دوست داشتنم را نشان می‌دهم 

و بدی‌ها را با اولین لبخند، دور می‌ریزم.

سر من که لبخند میزنم

اما از درون اشک میریزم

سر من که از سر دوستان دنیای واقعی

به مجازی پناه اورده ام

 من که می‌توانم هزار بار ببخشم، 

هزار و یک بار دل ببندم و در تمام ابد 

و یک روز بودنم، جوری بگویم  "جانم" 

که انگار او اولین دوستم است. 

سر من همیشه دعواست.

سر من و همه آدم های مثل من.

چه کسی است که نخواهد

دلبری داشته باشد با وفا،

رفیقی دوست داشتنی

و گوشی برای همیشه امن و شنوا؟

چه کسی است که یاد من،

لپش را گل نیندازد و خیال من، 

خاطرش را آشفته نسازد؟ 

من رد خواهم انداخت

به همه روزهای بعد از این شما.

به همه کسانی که اجازه داده اند

بقیه جای مرا بگیرند

به همه ثانیه هایی که بی من سر می‌کنید.

به همه خیابان ها، شهر ها. هر کجا که بروید،

من پیش تر از شما آنجایم.

 چرا که من محبتی هستم

 که دیگر تجربه اش نخواهید کرد. 

سر من همیشه دعواست.

سر من که همیشه یک نفر است

ولم کرده باشد

گرچه راز کوچکی وجود دارد.

 اسمش را چه بگذارم؟ نمی دانم.


ولی از شما می‌خواهم برای یک لحظه

 هم که شده، فامیل ها، دوست ها،

هم کلاسی ها یا حتا معشوق های

گذشته خود را بخاطر بیاورید.

ببینید مهربان ترین ها، عزیز تر بوده اند

یا بی رحم ترین ها.

با وفاها ارزش بیشتری داشته اند

 یا آن ها که محل تان نمی داده اند.

 صبور ها بیشتر به چشم تان آمده اند

یا پاچه ورمالیده ها.

منظور از پاچه ورمالیده ها همان کسانی هستند

که جای من را گرفته اند

 ترازو را برای شما به جا می گذارم.

توی خلوت خودتان،

روی هر کدام وزنه ای بگذارید.

 یادتان باشد که سرِ من همیشه دعواست.

سر نخواستن من.

چرا که من نمی توانم جور دیگری باشم.

نمیتوانم پاچه ور مالیده باشم

نمیتوانم به یک نفر که میگویم دوستت دارم

 همزمان

به یک نفر دیگر هم گفته باشم

نمیتوانم جلوی احساس خود را بگیرم

بخاطر همین #سر من همیشه دعواست

#سر نخواستن من... 

دیدگاه ها?? : نظرات
?آخرین ویـ ـ ـ ـرایش?: چهارشنبه 10 خرداد 1396 10:45 ق.ظ