افسانه گوی شب Have an eye on me I need you to protec http://barbikalab.mihanblog.com 2020-09-25T01:10:54+01:00 text/html 2017-10-28T19:35:29+01:00 barbikalab.mihanblog.com Samira//- http://barbikalab.mihanblog.com/post/543 <div><font size="4">بــرف تــویی&nbsp;</font></div><div><font size="4">چــتــر تــویی&nbsp;</font></div><div><font size="4">بــارش هر ابــر تــویی&nbsp;</font></div><div><font size="4">گــرم نــگــه دار مــرا ...!♡</font></div> text/html 2017-10-16T13:04:33+01:00 barbikalab.mihanblog.com Samira//- =) http://barbikalab.mihanblog.com/post/542 <div><font size="4">"دیگر نمیتواند یکی مثل من پیدا کند"<br><br>...این جمله بسیار بی معنی و چرند است.&nbsp;</font></div><div><font size="4"><br>کسی که شما را ترک یا اخراج کرده است ،<br><br>&nbsp;دنبال مثل شما نمیگردد.<br><br>&nbsp;واضح است ، اگر مثل شما را میخواست که خودتان بودید. <br><br>مگر نه؟...<br><br>دوست ،همسر یا مدیر قبلی شما دنبال یکی میگردد که مثل شما نباشد.<br><br></font></div><div><font size="4">&nbsp;پس کس دیگری را پیدا میکند که مثل شما نیست.<br><br>&nbsp;به همین سادگی.<br><br>&nbsp;این جمله همانقدر بی معنی است<br><br>&nbsp;که جمله "غم آخرتان باشد" . جمله " غم آخرتان باشد "،&nbsp;</font></div><div><font size="4"><br>یعنی: " امیدوارم که شما نفر بعدی باشید که فوت می کنید "<br><br>&nbsp;چون در غیر این صورت، شما حداقل غم یک نفر را خواهید دید<br><br>&nbsp;و او ، همان کسی است که قبل از شما مرده است... &nbsp;</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">[آیدا احدیانی]</font></div><div><br></div> text/html 2017-08-04T21:37:24+01:00 barbikalab.mihanblog.com Samira//- من همانم که دیده ای نه انکه شنیده ای... http://barbikalab.mihanblog.com/post/541 <div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">تا به حال به آپارتمان دقت کردی<br><br></font></div><div><font size="5">سقف زندگیه یکی، کف زندگی دیگریست!!!!<br><br></font></div><div><font size="5">دنیا به طور شگفت آوری شبیه یک آپارتمان است ؛&nbsp;<br><br></font></div><div><font size="5">سقف آرزو های یکی، کف آرزو های دیگریست...<br><br></font></div><div><font size="5">چارلی چاپلین میگه:<br><br></font></div><div><font size="5">آدم خوبــــــــــی باش<br><br></font></div><div><font size="5">ولی<br><br></font></div><div><font size="5">وقتت رو<br><br></font></div><div><font size="5">برای اثباتش به دیگران<br><br></font></div><div><font size="5">تلف نکن .... !<br><br></font></div><div><font size="5">&nbsp;همیشه آنچه که درباره من میدانی باور کن&nbsp;<br><br></font></div><div><font size="5">نه آنچه که پشت سر من شنیده ای&nbsp;<br><br></font></div><div><font size="5">من همانم که دیده ای نه آنکه شنیده ای.......!<br><br></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/65z6_photo_2017-08-02_01-50-03.jpg" alt=""></div> text/html 2017-08-01T14:06:42+01:00 barbikalab.mihanblog.com Samira//- .عاقبت همه ما http://barbikalab.mihanblog.com/post/536 <div><font size="5">عاقبت همه ی ما زیر این خاک آرام<br><br></font></div><div><font size="5">خواهیم گرفت<br><br></font></div><div><font size="5">ما که دمی به همدیگر&nbsp;<br><br></font></div><div><font size="5">مجال آرامش ندادیم</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><br></div><div><font size="5">&nbsp;آنا آخماتووا<br><br></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/4q9p_photo_2017-08-02_06-39-39.jpg" alt=""><font size="5"><br><br></font></div><div><br></div> text/html 2017-08-01T14:04:39+01:00 barbikalab.mihanblog.com Samira//- یکی راه چارمو اختراع کنه ._. http://barbikalab.mihanblog.com/post/535 <div><font size="5">پیش از این هنگامی که می‌گفتم<br><br>&nbsp;راه چاره را باید انتخاب کرد ،<br><br>&nbsp; گفته‌ام ناقص بود:<br><br></font></div><div><font size="5">راه چاره را نباید و <br><br>نمی‌توان «انتخاب» کرد. .<br>&nbsp;</font></div><div><font size="5">راه چاره را باید اختراع کرد&nbsp;<br><br></font></div><div><font size="5">باید آفرید؛&nbsp;<br><br></font></div><div><font size="5">و هر کس با آفریدن راه چارۀ خود <br><br>در حقیقت خود را می‌آفریند.<br><br></font></div><div><font size="5">انسان هر روز باید خود را بیافریند.<br><br></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/f30d_photo_2017-08-02_06-39-29.jpg" alt=""></div><div><br></div> text/html 2017-08-01T13:58:33+01:00 barbikalab.mihanblog.com Samira//- انسان ها شبیه هم نیستند اما رنج هایشان شبیه هم است http://barbikalab.mihanblog.com/post/534 <div><div><font size="5">انسان ها شبیه هم نیستند<br><br></font></div><div><font size="5">نام ها&nbsp;<br><br></font></div><div><font size="5">چهره ها<br><br></font></div><div><font size="5">رویاهایشان<br><br></font></div><div><font size="5">با هم فرق دارد</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">اما رنج ها<br><br></font></div><div><font size="5">رنج هایشان شبیه هم است<br><br></font></div><div><font size="5">انگار هرکدام از ما تکه هایی از رنجی بزرگ را<br><br></font></div><div><font size="5">به دوش می کشیم...</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">&nbsp;فلورا تاجیکی<br><br></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/v67l_photo_2017-08-02_06-39-24.jpg" alt=""></div></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2017-08-01T13:46:24+01:00 barbikalab.mihanblog.com Samira//- هه چ ژالب http://barbikalab.mihanblog.com/post/533 <div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">وقایعی هستند که فقط چون <br><br>ما از آنها می‌ترسیم اتفاق می‌افتند.&nbsp;</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">اگر ترس ما آنها را احضار نمی‌کرد، <br><br>تو هم قبول داری دیگر که برای همیشه نهفته می‌ماندند.&nbsp;</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">یقیناً تخیل ماست<br><br>&nbsp;که اتم‌های احتمال را فعال و<br><br>&nbsp;آنها را گویی از عالم رویا بیدار می‌کند...!</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">کارلوس فوئنتس</font></div><div><br><br><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/xex0_photo_2017-08-02_06-40-05.jpg" alt=""></div> text/html 2017-08-01T13:45:07+01:00 barbikalab.mihanblog.com Samira//- تا این لحظه نفهمیده بودم زندگی چه زیباست http://barbikalab.mihanblog.com/post/532 <div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">اگر ندانیم که می میریم <br><br>طعم زنده بودن را نمی توانیم بچشیم<br><br>&nbsp;و بدون دریافت شگفتی شگرف زندگی، <br><br>تصور مرگ نیز ناممکن است.<br><br></font></div><div><font size="5">روزی که پزشک به مادربزرگش<br><br>&nbsp;خبر داد که بیماری اش لاعلاج است<br><br>&nbsp;چیزی بدین مضمون بر زبان آورد‌‌: <br><br>«تا این لحظه نفهمیده بودم، زندگی چه زیباست»<br>&nbsp;</font></div><div><font size="5">تاثر آور نیست که آدم باید بیمار شود <br><br>تا بفهمد زنده بودن چه نعمتی است؟&nbsp;</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><br></div><div><font size="5">&nbsp;یاستین گوردر</font></div><div><font size="5">&nbsp;دنیای سوفی</font></div><div><br><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/e8pf_photo_2017-08-02_06-40-24.jpg" alt=""></div> text/html 2017-08-01T13:40:24+01:00 barbikalab.mihanblog.com Samira//- دلیل درد و دل نکردن با دیگران http://barbikalab.mihanblog.com/post/531 <div><font size="5">وقتی چیزی مرا رنج میداد،&nbsp;</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">در مورد آن با هیچ کس حرفی نمیزدم،</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">خودم در موردش فکر میکردم،</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">به نتیجه میرسیدم&nbsp;</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">و به تنهایی عمل میکردم.</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">نه اینکه واقعا احساس تنهایی بکنم، نه...</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">بلکه فکر میکردم که انسان ها در آخر،</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">&nbsp;باید خودشان، خودشان را نجات بدهند...</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/mogm_photo_2017-08-02_06-41-22.jpg" alt=""></div><div><br></div> text/html 2017-08-01T13:36:37+01:00 barbikalab.mihanblog.com Samira//- طراحی زندگی 24 ساعته http://barbikalab.mihanblog.com/post/530 <div><font size="5">ما را برای بیست و چهار ساعت، <br><br>زندگی در امروز طراحی کرده اند&nbsp;<br><br></font></div><div><font size="5">و نه بیشتر.<br><br>&nbsp;نگرانی امروز برای مشکلات <br><br>فردا دردی از ما دوا نخواهد کرد.</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">&nbsp;آندرو متیوس<br><br></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/icgb_photo_2017-08-02_06-41-32.jpg" alt=""><font size="5"><br><br></font></div><div><br></div> text/html 2017-08-01T13:34:55+01:00 barbikalab.mihanblog.com Samira//- دوران بعد از انسانها http://barbikalab.mihanblog.com/post/529 <div><font size="5">فقط میخواستم بگم میدونی که،<br><br></font></div><div><font size="5">زمانی میرسه که همه ی ما می میریم<br><br></font></div><div><font size="5">یه دورانی قبل از انسانها بود<br><br></font></div><div><font size="5">و یه زمانی بعد از انسانها خواهد بود<br><br></font></div><div><font size="5">ممکنه فرداباشه یا میلیونها سال دیگه</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><span style="font-size: x-large;">The Fault in Our Stars<br><br></span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/i1dg_photo_2017-08-02_06-41-40.jpg" alt=""></div><div><br></div> text/html 2017-08-01T13:33:34+01:00 barbikalab.mihanblog.com Samira//- بدترین حالت ماجرا http://barbikalab.mihanblog.com/post/528 <div><font size="5">بدترین حالت ماجرا این است که<br><br></font></div><div><font size="5">طاقتمان تمام شود و به روی خودمان نیاوریم <br><br>و تا زمان مرگ ادامه دهیم...<br><br></font></div><div><font size="5">خیلی ها اینطور زندگی می کنند.<br><br></font></div><div><font size="5">دست اندازِ کم طاقتی را رد کرده اند<br><br></font></div><div><font size="5">و افتاده اند توی سرازیری عادت...</font></div><div><br></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">اوریانا فالاچی<br><br></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/x5ax_photo_2017-08-02_06-47-12.jpg" alt=""></div><div><br></div> text/html 2017-08-01T13:06:13+01:00 barbikalab.mihanblog.com Samira//- هیچکس سرش انقدر شلوغ نیست http://barbikalab.mihanblog.com/post/525 <div><font size="5">هیچ کس سرش آنقدر شلوغ نیست<br><br></font></div><div><font size="5">که زمان از دستش در برود و شما را از یاد ببرد<br><br></font></div><div><font size="5">همه چیز بر می گردد به اولویت های آن آدم...<br><br></font></div><div><font size="5">اگر کسی به هر دلیلی تو را یادش رفت<br><br></font></div><div><font size="5">فقط یک دلیل دارد:<br><br></font></div><div><font size="5">تو جزو اولویت هایش نیستی</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><br></div><div><font size="5">(پائولو کوئلیو)<br><br></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/y6nx_photo_2017-08-02_06-47-55.jpg" alt=""></div><div><br></div> text/html 2017-07-25T07:05:36+01:00 barbikalab.mihanblog.com Samira//- روز دختر و ولادت حضرت معصومه مبارک^^ http://barbikalab.mihanblog.com/post/521 <div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;">دلاممم^^</span></div><font size="5"><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">روز دختر و ولادت حضرت معصومه(س) مبارک*0*</div><div style="text-align: center;"><font face="RTNassim"><br></font></div><span style="font-family: RTNassim; text-align: -webkit-center;"><div style="text-align: center;">امیدوارم مثل حنا با مسولیت</div></span><div style="text-align: center;"><font face="RTNassim"><br></font></div><span style="font-family: RTNassim; text-align: -webkit-center;"><div style="text-align: center;">مثه کزت صبور</div></span><div style="text-align: center;"><font face="RTNassim"><br></font></div><span style="font-family: RTNassim; text-align: -webkit-center;"><div style="text-align: center;">مثه ممول مهربون</div></span><div style="text-align: center;"><font face="RTNassim"><br></font></div><span style="font-family: RTNassim; text-align: -webkit-center;"><div style="text-align: center;">مثه جودی شاد و سر زنده</div></span><div style="text-align: center;"><font face="RTNassim"><br></font></div><span style="text-align: -webkit-center;"><div style="text-align: center; font-family: RTNassim;">و مثل سیندرلا خوشبخت باشین^^!<br><br><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/k5d2_photo_2017-07-26_23-22-44.jpg" alt=""><br><br><br></div><div style="text-align: center;"><font face="RTNassim"><br></font></div><br></span></font> text/html 2017-07-21T05:23:41+01:00 barbikalab.mihanblog.com Samira//- . http://barbikalab.mihanblog.com/post/519 <div><font size="5">کاش یه بیمارستان بسازن واسه اونایی<br><br>&nbsp;که خیلی خستن برن یه هفته بخوابن کسی صداشون نکنه&nbsp;</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">》جینا《<br><br></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/da2z_photo_2017-07-22_21-07-37.jpg" alt=""></div><div><br></div>